Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

TT

Nội dung công việc chủ yếu tiến hành công tác bầu cử

Số ngày chậm nhất phải hoàn thành trước (sau) ngày BC theo Luật Bầu cử

Ngày chậm nhất phải hoàn thành

1

Triển khai công tác bầu cử ở tỉnh

Triệu tập đủ thành phần ở cấp tỉnh, cấp huyện dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử của HĐBC quốc gia (đồng thời là hội nghị triển khai ở tỉnh).

 

21/01/2021

2

Triển khai công tác bầu cử ở cấp huyện

Mở hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp ở huyện, thành, thị.

 

27/01/2021

3

Triển khai công tác bầu cử ở cấp xã

Mở hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp ở xã, phường, thị trấn.

 

29/01/2021

 

4

Dự kiến người ứng cử đại biểu HĐND

Căn cứ số lượng đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị hành chính theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, sau khi thống nhất ý kiến với Ban thường trực UBMTTQVN và UBND cùng cấp, Thường trực HĐND các cấp dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND được bầu ở cấp mình.

(Điều 9 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).

105 ngày

07/02/2021 (chủ Nhật)

5

Thành lập Ủy ban bầu cử (UBBC) các cấp

+ Thành lập Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh (UBBC tỉnh):

UBND tỉnh sau khi thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh, Ban thường trực UBMTTQ tỉnh quyết định thành lập Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND  tỉnh, từ 21 đến 31 thành viên;

+ Thành lập Uỷ ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã:        

UBND cấp huyện, cấp xã sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban thường trực UBMTTQVN cùng cấp quyết định thành lập Ủy ban bầu cử tương ứng:

- Cấp huyện từ 11 đến 15 thành viên.

- Cấp xã từ 9 đến 11 thành viên.

(Điều 22 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).

105 ngày

 

 

 

105 ngày

07/02/2021 (chủ Nhật)

 

 

 

07/02/2021 (chủ Nhật)

6

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

+ Bầu cử đại biểu Quốc hội: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở tỉnh do Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử.

(Điều 39 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).

+ Bầu cử đại biểu HĐND: Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất ở mỗi cấp do Ban Thường trực UBMTTQ cùng cấp tổ chức để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử. (Điều 50 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).

95 ngày

17/02/2021

7

Điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND

Căn cứ kết quả hiệp thương lần thứ nhất, Thường trực HĐND các cấp điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cùng cấp. (Điều 51 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).

90 ngày

22/02/2021

8

Giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ứng cử

+ Cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội. Biên bản hội nghị cử tri nơi công tác và biên bản hội nghị ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận xét về người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội được chuyển đến Ban thường trực UBMTTQ tỉnh trước hội nghị hiệp thương lần thứ hai. (Điều 42 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).

+ Cơ quan, tổ chức đơn vị, khu dân cư (đối với cấp xã) tiến hành giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND. Biên bản hội nghị cử tri nơi công tác và biên bản hội nghị ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận xét về người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND cấp huyện (cấp xã là biên bản hội nghị cử tri khu dân cư) được chuyển đến Ban thường trực UBMTTQVN cùng cấp trước hội nghị hiệp thương lần thứ hai. (Điều 52 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).

 

Từ ngày 24/02/2021 đến trước Hội nghị hiệp thương lần thứ hai

 

9

Tài liệu phục vụ bầu cử

Triển khai in ấn các tài liệu phục vụ nội dung từng bước công việc của công tác bầu cử (theo mẫu của HĐBC và UBBC tỉnh).

 

25/02/2021

10

Ấn định số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND    

Theo đề nghị của UBND cùng cấp, UBBC ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. (Điều 10 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).

80 ngày

04/3/2021

 

11

 

Thành lập các Ban bầu cử

+ Bầu cử đại biểu Quốc hội: UBND tỉnh sau khi thống nhất với Thường trực HĐND, Ban thường trực UBMTTQ tỉnh thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội 01 Ban bầu cử từ 9 -15 thành viên;

+ Bầu cử đại biểu HĐND: UBND các cấp sau khi thống nhất với Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMTTQVN cùng cấp, thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp mình 01 Ban bầu cử;

- Cấp tỉnh: 11 đến 13 thành viên;

- Cấp huyện: 9 đến 11 thành viên;

- Cấp xã: 7 đến 9 thành viên.

(Điều 24 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).

70 ngày

14/3/2021

(chủ Nhật)

12

Nộp hồ sơ ứng cử

+ Bầu cử đại biểu Quốc hội: Thời hạn cuối cùng người ứng cử đại biểu Quốc hội nộp hồ sơ ứng cử tại UBBC;

+ Bầu cử đại biểu HĐND: Thời hạn cuối cùng người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nộp hồ sơ ứng cử tại UBBC ở đơn vị hành chính mà mình ứng cử. (Điều 35, Điều 36 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).

70 ngày

14/3/2021 (chủ Nhật)

13

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai

+ Bầu cử đại biểu Quốc hội: Căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở địa phương đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ nhất, Ban thường trục UBMTTQ tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội ở tỉnh, gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú.

Biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ hai được gửi ngay đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ban thường trực UBTWMTTQVN và UBBC tỉnh. (Điều 44 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).

+ Bầu cử đại biểu HĐND: Căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu HĐND, cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp mình, Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND cùng cấp, gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú.

Biên bản hiệp thương lần thứ hai ở tỉnh được gửi ngay đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban TWMTTQVN, thường trực HĐND, UBBC tỉnh.

Biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ hai ở cấp huyện, cấp xã được gửi ngay đến Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp trên trực tiếp và Thường trực HĐND, UBBC cùng cấp. (Điều 53 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).

65 ngày

19/3/2021

14

Tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú

Hội nghị cử tri nơi cư trú được tổ chức tại khu dân cư nơi người ứng cử cư trú thường xuyên, để lấy ý kiến về sự tín nhiệm của cử tri đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. (Điều 54 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Nghị quyết UBTVQH).

 

Từ 21/3/2021

đến 12/4/2021

15

Phân chia khu vực bỏ phiếu

UBND cấp xã quyết định và trình UBND cấp huyện phê chuẩn phân chia khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội đồng thời là khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu HĐND các cấp (từ 300 - 4.000 cử tri). (Điều 11 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).

 

 

02/4/2021

16

Thành lập tổ bầu cử

+ UBND cấp xã sau khi thống nhất với Thường trực HĐND, Ban thường trực UBMTTQVN cùng cấp thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu 01 tổ bầu cử từ 11-21 thành viên.

+ Chỉ huy đơn vị vũ trang nhân dân thành lập mỗi tổ bầu cử từ 5-9 thành viên.(Điều 25 Luật bầu cử đại biểu Quốc hộivà đại biểu HĐND).

50 ngày

03/4/2021

(thứ Bảy)

17

Lập danh sách cử tri

UBND cấp xã lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu.

 Đơn vị vũ trang nhân dân được xác định là khu vực bỏ phiếu, danh sách cử tri do Chỉ huy đơn vị lập. (Điều 31 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).

 

12/4/2021

18

Niêm yết danh sách cử tri

UBND cấp xã niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND cấp xã, địa điểm công cộng, khu vực bỏ phiếu.

Đơn vị vũ trang nhân dân niêm yết danh sách cử tri tại địa điểm công cộng, khu vực bỏ phiếu.(Điều 32 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).

40 ngày

13/4/2021

19

Xác minh, trả lời cử tri về kiến nghị đối với người ứng cử

Cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý người ứng cử; cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu người ứng cử là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị) hoặc UBBC (nếu là người tự ứng cử) thực hiện việc xác minh vụ việc cử tri nêu đối với người ứng cử ở nơi công tác hoặc ở khu dân cư (đối với vụ việc ở khu dân cư).

Văn bản xác minh đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội được gửi đến Ban thường trực Ủỷ ban TWMTTQVN, Ban thường trực Ủỷ ban MTTQ tỉnh.

Văn bản xác minh đối với người ứng cử đại biểu HĐND được gửi đến Ban thường trực Ủy ban MTTQVN cấp tổ chức hội nghị hiệp thương. (Điều 46, Điều 55 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).

40 ngày

13/4/2021

20

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba

+ Bầu cử đại biểu Quốc hội: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội.

+ Bầu cử đại biểu HĐND: Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam các cấp tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND. (Điều 49, Điều 56 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).

35 ngày

18/4/2021

(chủ Nhật)

21

Sơ kết bước 1

UBBC các cấp sơ kết bước 1 công tác bầu cử, nhằm đánh giá lại các công việc từ khi triển khai đến khi lập danh sách chính thức người ứng cử.

 

19/4/2021

20/4/2021

22/4/2021

22

Gửi Danh sách chính thức người ứng cử

+ Bầu cử đại biểu Quốc hội: Ban Thường trực ỦBMTTQ tỉnh gửi biên bản hiệp thương lần thứ ba và danh sách chính thức những người được Ban thường trực UBMTTQ tỉnh giới thiệu ứng cử  đại biểu Quốc hội đến UBBC tỉnh. (Điều 57 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).

+ Bầu cử đại biểu HĐND: Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh gửi biên bản hiệp thương lần thứ ba và danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND đến Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban TWMTTQ Việt Nam và Thường trực HĐND, UBBC cùng cấp.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã gửi biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND đến Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp và Thường trực HĐND, UBBC cùng cấp. (Điều 58 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).

30 ngày

23/4/2021

23

Công bố danh sách người ứng cử đại biểu HĐND

UBBC các cấp lập, công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử. (Điều 58 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).

25 ngày

28/4/2021

24

Vận động bầu cử

Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp tiến hành vận động bầu cử ở đơn vị bầu cử. (Điều 63, Điều 64 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND)

 

Kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ

Từ ngày công bố danh sách chính thức - 7h ngày 22/5/2021

25

Hoàn thành việc in ấn cấp phát tài liệu đến các Ban bầu cử

UBBC các cấp hoàn thành việc in ấn, cấp phát tài liệu đến các Ban bầu cử tương ứng. (Điều 23 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).

25 ngày

28/4/2021

26

Công bố danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội

Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội ở địa phương ở từng đơn vị bầu cử theo quyết định của Hội đồng bầu cử quốc gia. (Điều 57 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).

20 ngày

03/5/2021

 

27

Niêm yết danh sách người ứng cử

Danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND phải được niêm yết tại khu vực bỏ phiếu. (Điều 59 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).

20 ngày

03/5/2021

28

Tập huấn nghiệp vụ ở tỉnh

UBBC tỉnh tập huấn nghiệp vụ cho Thư ký các Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và Phòng Nội vụ huyện, thành, thị.

 

07/5/2021

29

Hoàn thành cấp phát tài liệu, phiếu bầu cử đến các tổ bầu cử

Các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và các Ban bầu cử đại biểu HĐND hoàn thành cấp phát xong tài liệu, phiếu bầu tới các Tổ bầu cử.

15 ngày

08/5/2021

(thứ Bảy)

30

Tập huấn nghiệp vụ ở cấp huyện

UBBC cấp huyện phối hợp với UBND, tập huấn nghiệp vụ cho các Ban bầu cử cấp huyện; UBBC, Ban bầu cử cấp xã,Tổ bầu cử.

 

11/5/2021

31

Thời hạn cuối cùng giải quyết khiếu nại, tố cáo

Các tổ chức bầu cử ngừng việc xem xét, giải quyết mọi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. (Điều 61 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).

10 ngày

13/5/2021

32

Thông báo thời gian bầu cử, nơi bỏ phiếu

Tổ bầu cử thường xuyên thông báo để cử tri biết về ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu. (Điều 70 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).

10 ngày

13/5/2021

33

Hoàn thành việc phát thẻ cử tri

Các Tổ bầu cử phát xong thẻ cử tri đến từng cử tri trong khu vực bỏ phiếu.

 

17/5/2021

34

Sơ kết bước 2:

Sơ kết bước 2 công tác bầu cử nhằm đánh giá các bước công việc  từ sau khi sơ kết bước một đến cấp phát xong thẻ cử tri.

 

18/5/2021

19/5/2021

20/5/2021

35

Hoàn thành việc bố trí phòng bỏ phiếu:

Các Tổ bầu cử hoàn thành việc bố trí, trang trí khẩu hiệu, cờ Tổ quốc, ảnh hoặc tượng Bác, hòm phiếu… đảm bảo trang nghiêm, tiết kiệm theo quy định (mỗi phòng bỏ phiếu có 1 hòm phiếu chính và 1 hòm phiếu phụ); phân công các thành viên thực hiện nhiệm vụ trong ngày bầu cử.

 

Xong trước 12h ngày 22/5/2021

36

Báo cáo tình hình trong ngày bầu cử:

Cứ 2h 1 lần, UBBC cấp xã báo cáo UBBC cấp huyện, UBBC cấp huyện báo cáo UBBC tỉnh về các nội dung: Điều kiện phục vụ và thời tiết ảnh hưởng đến bầu cử; số cử tri đi bầu và tiến độ đi bầu; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội…

 

 

 

Từ 7h sáng đến 7h tối ngày 23/5/2021

37

Tiến hành kiểm phiếu:

Ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc, Tổ bầu cử phải tiến hành kiểm phiếu tại phòng bỏ phiếu trước sự chứng kiến của 2 cử tri không phải là người ứng cử. (Điều 73 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).

 

Sau 7h tối ngày 23/5/2021

 

38

Lập, gửi biên bản kiểm phiếu:

+ Ngay sau khi kiểm phiếu xong Tổ bầu cử lập các loại biên bản: Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội; Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh; Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện; Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu HĐND cấp xã tại khu vực bỏ phiếu.

+ Tổ bầu cử gửi các loại biên bản kiểm phiếu đến BBC tương ứng, UBND và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN cấp xã. (Điều 76 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).

+ UBBC cấp xã lập Biên bản tổng hợp kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV theo đơn vị hành chính và kèm theo các Biên bản kết quả kiểm phiếu của Tổ bầu cử, gửi đến UBBC cấp huyện.

+ UBBC cấp huyện lập Biên bản tổng hợp kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV theo đơn vị hành chính, kèm theo các biên bản tổng hợp của UBBC cấp xã và Biên bản kết quả kiểm phiếu của Tổ bầu cử, gửi đến Ban bầu cử đại biểu Quốc hội.

(Sau ngày bầu cử) 03 ngày

26/5/2021

39

Tổng hợp kết quả bầu cử:

Các Ban bầu cử phối hợp với UBBC cấp huyện kiểm tra các biên bản của Tổ bầu cử và tổng hợp kết quả bầu cử ở đơn vị bầu cử.

(Sau ngày bầu cử) 04 ngày

27/5/2021

40

Lập biên bản xác định kết quả bầu cử ở đơn vị bầu cử:

Ban bầu cử tổng hợp và lập biên bản xác định kết quả bầu cử ở đơn vị bầu cử, gửi đến UBBC cùng cấp và các tổ chức theo quy định. (Điều 77 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).

(Sau ngày bầu cử)

05 ngày

28/5/2021

41

Lập biên bản xác định kết quả bầu cử Quốc hội ở tỉnh:

UBBC tỉnh lập biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội ở tỉnh gửi Hội đồng bầu cử quốc gia và các tổ chức có liên quan. (Điều 83 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).

(Sau ngày bầu cử) 07 ngày

30/5/2021

(chủ Nhật)

42

Lập biên bản tổng kết bầu cử:   

UBBC tỉnh lập biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh gửi UBND, UBMTTQ  tỉnh, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, UBTWMTTQVN, Hội đồng bầu cử Quốc gia;

UBBC cấp huyện, cấp xã lập biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND cùng cấp gửi đến HĐND, UBND, UBMTTQVN cùng cấp và cấp trên trực tiếp, UBBC cấp trên trực tiếp. (Điều 85 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).

 

31/5/2021

43

Công bố kết quả bầu cử:

UBBC các cấp công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND ở cấp mình. (Điều 86 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).

(Sau ngày bầu cử) 10 ngày

02/6/2021

44

Tổng kết cuộc bầu cử:

UBND, UBBC cấp xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử;

UBND, UBBC cấp huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử;

UBND, UBBC tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử.

 

04/6/2021

07/6/2021

10/6/2021