Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022

PhuthoPortal - Ngày 15/4/2022, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ban hành Kế hoạch số 530/KH-MTTW-BCĐTWCVĐ về việc triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm