Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh

PhuthoPortal - Ngày 6/8/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3444/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành do Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, biên soạn, in, cấp phát tài liệu phổ biến nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; tổ chức kinh tế, xã hội; tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh đăng tải Luật,
các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành và văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh có liên quan trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Luật, văn bản chỉ đạo triển khai của Trung ương và của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành trong ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị mình.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

BBT