Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022

PhuthoPortal - Ngày 16/3/2022, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch số 113/KH-BCĐ về việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm