Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

PhuthoPortal - Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5944/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm