Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025

PhuthoPortal - Ngày 17/6/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2269/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025.

Mục đích nhằm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT); tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong hoạt động bảo đảm TTATGT ở tất cả các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy; góp phần phấn đấu giảm tai nạn giao thông mỗi năm từ 5% - 10% trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương), hướng tới năm 2030 giảm ít nhất 50% số người bị chết và bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2020; không để ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, đầu mối giao thông trọng điểm, khu vực đô thị.

Áp dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật tiên tiến, đẩy mạnh triển khai các đề án, dự án áp dụng công nghệ thông minh trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT, chống ùn tắc, tiến tới xây dựng hệ thống giao thông an toàn, thông suốt, thuận tiện và thân thiện với môi trường.

Kế hoạch đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tổ chức thực tốt công tác quản lý, quy hoạch và đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; nâng cao chất lượng phương tiện vận tải; nâng cao kỹ năng, ý thức và bảo đảm tiêu chuẩn người tham gia giao thông; ứng phó sau tai nạn giao thông; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về an toàn giao thông.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Hương Giang