Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2023

PhuthoPortal - Ngày 7/3/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 674/KH-UBND về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Phú Thọ năm 2023.

Mục tiêu nhằm tuyên truyền, phổ biến các Văn bản của Trung ương, của tỉnh về CCHC; đảm bảo cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp nhận thức đầy đủ, rõ ràng và thống nhất về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. Tăng cường sự hiểu biết và sự tham gia của tổ chức, người dân về công tác CCHC đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính (TTHC); giám sát cơ quan nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ.

Tăng cường công tác phối hợp, cung cấp, chia sẻ thông tin CCHC giữa các cơ quan hành chính nhà nước, giữa cơ quan nhà nước với các cơ quan, truyền thông, báo chí và với người dân, doanh nghiệp.

Việc phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng; chú trọng nêu gương các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác CCHC. Đồng thời, phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch CCHC nhà nước năm 2023, Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh.

Đối tượng tuyên truyền gồm: Cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) làm việc trong hệ thống cơ quan hành chính, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Hương Giang