Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 – 2020

PhuthoPortal – Ngày 15/4/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1406/KH-UBND về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020.