Kết quả đấu thầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ năm 2021

Thực hiện Quyết định số 3614/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục tài sản và giao nhiệm vụ thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý; căn cứ Quyết định số 871/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tài sản theo phương thức tập trung cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý năm 2021, Sở Tài chính đã hoàn thành công tác đấu thầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ năm 2021 theo đúng quy định.

Cổng Thông tin điện đăng tải thông báo kết quả đấu thầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ năm 2021 như sau:

- Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

- Thỏa thuận khung mua sắm tập trung.