Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX

PhuthoPortal - Ngày 22/11/2022, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 173/BC-UBND về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm