Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Tư - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX

PhuthoPortal - Ngày 22/11/2022, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 173/BC-UBND về việc kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Tư - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm