Kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

Sau 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong 247 xã triển khai thực hiện, tỉnh Phú Thọ có 14 xã đạt 15 - 18 tiêu chí (tăng 14 xã); 63 xã đạt 10 - 14 tiêu chí (tăng 26 xã); 165 xã đạt 5 - 9 tiêu chí (tăng 6 xã), 01 xã đạt dưới 5 tiêu chí (giảm 46 xã).