Kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2018

Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, năm 2018 có thêm 20 xã và 109 khu dân cư được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; nâng tổng số toàn tỉnh có 80 xã, 113 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới. Bình quân đạt 13,8 tiêu chí/xã, tăng 0,8 tiêu chí/xã so với năm 2017. Huyện Thanh Thuỷ, Thành phố Việt Trì và Thị xã Phú Thọ có 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới.