Kết quả thực hiện kết luận phiên giải trình, chất vấn của Chủ tọa kỳ họp thứ Tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX

PhuthoPortal - Ngày 18/11/2022, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 169/BC-UBND về kết quả thực hiện kết luận phiên giải trình, chất vấn của Chủ tọa kỳ họp thứ Tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm