Kết quả xét tặng "Nghệ nhân Nhân dân","Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021

PhuthoPortal - Ngày 23/9/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành công văn số 635/SVHTTDL-QLDSVH về kết quả xét tặng "Nghệ nhân Nhân dân","Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ đăng tải thông báo danh sách như sau:

1. Danh sách cá nhân có đủ tiêu chuẩn đề nghị xét tặng:

1.1 Đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân": 07 cá nhân

1.2 Đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Ưu tú": 17 cá nhân

2. Danh sách cá nhân không đủ tiêu chuẩn đề nghị xét tặng : 07 cá nhân