Kiểm tra hoạt động thông tin đối ngoại và thông tin cơ sở tại huyện Lâm Thao

PhuthoPortal - Ngày 25/5/2023, Đoàn kiểm tra của Sở Thông tin và Truyền thông do đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thúy - Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã kiểm tra hoạt động thông tin đối ngoại và thông tin cơ sở tại huyện Lâm Thao.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thị Hồng Thúy phát biểu tại buổi kiểm tra

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Ngô Đức Sáu - Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao; lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông huyện.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý nhà nước; kết quả chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại và thông tin cơ sở của địa phương. Qua kiểm tra cho thấy hệ thống các văn bản quản lý hoạt động thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại của huyện đầy đủ; nhân sự làm công tác thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở được bố trí, kiện toàn theo quy định. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai thực hiện ở địa phương được tiến hành thường xuyên. Cơ sở vật chất, thiết bị, công nghệ của hệ thống truyền thanh huyện và truyền thanh cơ sở được đầu tư đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ. Năm 2022, huyện Lâm Thao đã đầu tư trên 7,2 tỷ đồng cho việc lắp đặt hệ thống Đài truyền thanh thông minh trên địa bàn toàn huyện. Hiện nay, 12/12 xã, trị trấn trong huyện đã lắp đại hệ thống truyền thanh thông minh; 151/151 khu dân cư trong huyện có hệ thống loa thường xuyên hoạt động. 100% các đài truyền thanh cơ sở thực hiện nghiêm túc việc tiếp sóng và phát lại chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao Ngô Đức Sáu phát biểu tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra

Trang thông tin điện tử cấp huyện và cấp xã đăng tải thông tin theo đúng quy định của pháp luật. 12/12 xã, thị trấn có trang thông tin điện tử được thiết lập là trang thành phần trong Cổng thông tin điện tử của huyện. UBND các xã, thị trấn đã ban hành quyết định thành lập Ban biên tập và Bộ phận thư ký, Tổ giúp việc Ban biên tập Trang TTĐT của địa phương…

Việc thực hiện quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thực hiện theo đúng quy định. Công tác thông tin đối ngoại được triển khai thực hiện hiệu quả với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần giới thiệu, quảng bá sản phẩm, tiềm năng, thế mạnh và hình ảnh địa phương đến với nhân dân trong và ngoài tỉnh. Trong năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023, huyện Lâm Thao đã tiếp 111 lượt phóng viên (trong đó cấp huyện thực hiện 19 cuộc, cấp xã 95 cuộc) về các nội dung liên quan chủ yếu đến các lĩnh vực: Tài nguyên - Môi Trường, Kinh tế, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế…

Các loại hình thông tin khác như: Mạng xã hội, bảng tin điện tử; tài liệu xuất bản không kinh doanh; hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên; tổ công nghệ số cộng đồng … phát huy tốt hiệu quả hoạt động.

Đoàn kiểm tra thực tế tại UBND xã Xuân Lũng

Tuy nhiên, qua kiểm tra cũng cho thấy năng lực của cán bộ cơ sở trong xu thế số hóa truyền thông, tiếp cận công nghệ mới còn chưa đáp ứng yêu cầu; kỹ năng tiếp xúc và làm việc với phóng viên còn hạn chế. Công tác rà soát, theo dõi thông tin phản ánh về địa phương trên mạng xã hội; điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với những thông tin giả, sai sự thật có nguồn phát từ địa phương và tổ chức đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc trên mạng xã hội theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 các cấp còn hạn chế, hiệu quả chưa cao.

Đoàn kiểm tra thực tế Đài truyền thanh thị trấn Hùng Sơn

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thị Hồng Thúy khẳng định: Công tác chỉ đạo triển khai hoạt động thông tin đối ngoại và thông tin cơ sở được UBND huyện Lâm Thao quan tâm chỉ đạo thực hiện đầy đủ, bài bản. Hệ thống thông tin cơ sở hoạt động tích cực, thường xuyên, phát huy được vai trò trong việc đưa thông tin về cơ sở, phục vụ thiết thực cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của hoạt động thông tin truyền thông trong thời gian tới, đồng chí đề nghị huyện Lâm Thao tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại; quan tâm việc biên tập, kiểm duyệt, đăng phát thông tin trước khi đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, nâng cao năng lực sản xuất các nội dung số để phát sóng trên hệ thống thông tin cơ sở.

Đối với công tác thông tin đối ngoại, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị ngoài việc quảng bá phục vụ thu hút đầu tư, phát triển du lịch, huyện Lâm Thao cần quan tâm hơn đến công tác đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc, sai trái thù địch. Tăng cường hướng dẫn sử dụng thông tin trên internet, mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên. Quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện truyền thông chính sách theo Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh…

Huyền Trang