Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 13/4/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 808/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ.