Lâm Thao đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa cận đô thị

PhuthoPortal - Những năm gần đây, chủ trương phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa nhằm tăng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích, nâng cao thu nhập cho nhân dân được các cấp ủy, chính quyền huyện Lâm Thao quan tâm, chú trọng. Nhờ đó, trên địa bàn huyện đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung gắn với xây dựng thương hiệu đối với các sản phẩm có thế mạnh cung ứng ra thị trường.

Đồng chí Nguyễn Quang Anh - TUV, Bí thư Huyện ủy Lâm Thao cùng đoàn công tác của huyện thăm cánh đồng mẫu lớn xã Cao Xá và Vĩnh Lại

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 8/1/2021 của BCH Đảng bộ huyện về phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa cận đô thị, giai đoạn 2020 - 2025, với mục tiêu khai thác, sử dụng có hiệu quả quỹ đất nông nghiệp gắn với thay đổi nhận thức của người nông dân, phát huy vai trò chủ thể trong phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa cận đô thị; BTV Huyện ủy Lâm Thao đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nhất quán, đồng bộ trong tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao từ nhận thức tới hành động, cùng nhau phát triển kinh tế nông nghiệp, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, trên địa bàn huyện đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung gắn với xây dựng thương hiệu có thế mạnh, tổ chức sản xuất theo quy hoạch các vùng sản xuất lúa chất lượng cao tại các xã: Cao Xá, Vĩnh Lại, Tứ Xã, Bản Nguyên, Phùng Nguyên… Hình thành vùng sản xuất rau củ quả theo hướng hàng hóa tại các xã: Tứ Xã, Cao Xá, Bản Nguyên, Phùng Nguyên và thị trấn Lâm thao… với diện tích 200 - 300ha. Mở rộng diện tích sản xuất rau an toàn Tứ Xã từ 40ha lên 45ha, với 3 hợp tác xã và 2 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các sản phẩm rau, củ quả an toàn; 100% diện tích được cấp giấy chứng nhận VietGap, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm…

Phát triển mở rộng diện tích trồng thâm canh các loại cây ăn quả như: Chuối diện tích trên 60ha tập trung tại các xã: Vĩnh Lại, Bản Nguyên, Cao Xá, Xuân Huy; cây ăn quả như ổi Đài Loan, nho hạt đen gắn với kinh tế trang trại tại xã Vĩnh Lại, Cao Xá với quy mô từ 1,5 - 3ha/mô hình. Đến nay, đã có 12 sản phẩm được công nhận OCOP, trong đó có 10 sản phẩm hạng 3 sao, 2 sản phẩm hạng 4 sao. Đồng thời tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ theo chuỗi giá trị đối với một số sản phẩm như rau an toàn, tương Dục Mỹ, thỏ, ngô sinh khối…

Bên cạnh đó, tập trung khuyến khích chăn nuôi theo hình thức trang trại tập trung phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo mật độ chăn nuôi, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường, liên kết theo chuỗi, từng bước giảm dần chăn nuôi nông hộ trong khu dân cư; phát triển thủy sản theo hướng thâm canh, công nghiệp, chuyển diện tích sâu trũng, trồng trọt kém hiệu quả sang trồng trọt kết hợp nuôi thả thủy sản. Năm 2021, diện tích thủy sản đạt 803ha, sản lượng thủy sản đạt 3.050 tấn, tăng 50 tấn so với năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Quang Anh - TUV, Bí thư Huyện ủy Lâm Thao cùng đoàn công tác của huyện thăm HTX Thực phẩm xanh Vĩnh Lại chuyên sản xuất các loại mì, rau, củ, quả, sản phẩm đạt OCOP 4 sao

Để phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa cận đô thị giai đoạn 2020 - 2025, huyện đã chú trọng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ quản lý nông nghiệp, khuyến nông từ huyện đến cơ sở. Phối hợp với các ngành, doanh nghiệp tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ hợp tác xã; quan tâm đào tạo nghề, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho người nông dân. Đã tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý hợp tác xã cho 62 lượt cán bộ, tổ chức 38 lớp tập huấn cho trên 3.000 lượt cán bộ, nông dân các xã về kỹ thuật sản xuất, phòng trừ sâu bệnh, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi…

Thời gian tới, huyện tiếp tục thực hiện rà soát, chuyển đổi cơ cấu ngành chăn nuôi, trồng trọt gắn với quy hoạch sử dụng đất của từng địa phương. Chỉ đạo gắn quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản với quy hoạch chung các xã, thị trấn giai đoạn 2021 - 2030; quy hoạch sử dụng đất của huyện giai đoạn 2021 - 2030. Trong đó tiếp tục quy hoạch các vùng sản xuất chuyên canh đối với các nông sản có nhiều lợi thế; vùng sản xuất lúa có năng suất, chất lượng cao theo hướng hàng hoá; công khai, minh bạch thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung các xã, thị trấn để người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết, tham gia thực hiện.

Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế phù hợp với lợi thế của từng địa phương; đưa cơ giới hóa vào sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống, quy trình thâm canh nhằm tăng năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích; đưa các giống lúa có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; chỉ đạo đầu tư thâm canh phát triển rau, củ quả; quan tâm xây dựng sản phẩm đặc trưng của địa phương theo chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Quan tâm, tạo điều kiện, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư liên kết sản xuất, chuyển giao công nghệ, từng bước hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hành hoá tập trung, chuyên canh. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn minh, tiến tới xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao.

Minh Xuân