Lâm Thao sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

PhuthoPortal - Đảng bộ huyện Lâm Thao hiện có 32 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, trong đó có 24 đảng bộ và 8 chi bộ cơ sở với 8.802 đảng viên. Ngay sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, công tác tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở trên địa bàn huyện được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc. Trong tháng 2/2020, đã có 295 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã tổ chức xong đại hội chi bộ. Cuối tháng 3/2020, Huyện ủy Lâm Thao đã chỉ đạo Đảng bộ thị trấn Lâm Thao tổ chức thành công Đại hội điểm Đảng bộ xã, thị trấn. Lâm Thao sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuối tháng 7/2020.

BCH Đảng bộ huyện khóa XXIX bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, ngay từ cuối năm 2019, Huyện ủy Lâm Thao đã tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng, phổ biến, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy. Trong tháng 5 và đầu tháng 6, 32/32 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội. Việc tổ chức Đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng. Các văn kiện trình Đại hội như báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm BCH, báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp được các cấp ủy ở cơ sở chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, bố cục đảm bảo theo đề cương hướng dẫn. Công tác chuẩn bị nhân sự chặt chẽ, đúng quy trình, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và của huyện. Đại hội đã bầu đủ số lượng BCH các chi, đảng bộ theo quy định; chất lượng nhân sự tham gia BCH khoá mới bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ, cơ cấu, độ tuổi và có tính kế thừa. Thành công của Đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện tổ chức tốt Đại hội lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, BCH Đảng bộ huyện đã biểu quyết chốt số lượng 180 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện. Huyện đã triệu tập hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện lấy phiếu giới thiệu nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó giới thiệu nhân sự tham gia BCH Đảng bộ huyện gồm 43 đồng chí (tái cử 28 đồng chí, giới thiệu mới 15 đồng chí); BTV Huyện ủy gồm 15 đồng chí, tái cử 4 đồng chí, giới thiệu mới 4 đồng chí; giới thiệu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhân sự lãnh đạo HĐND và UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Về công tác chuẩn bị văn kiện, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đã được BTV Huyện ủy thực hiện chu đáo qua các khâu, các bước và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy. Dự thảo văn kiện Đại hội xác định mục tiêu “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; xây dựng  hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; không ngừng đổi mới, sáng tạo; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để xây dựng huyện Lâm Thao phát triển toàn diện, bền vững”. Tập trung thực hiện khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh để thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế cho đầu tư phát triển, trọng tâm là phát triển nông nghiệp, đô thị và  thương mại dịch vụ. Gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với chăm lo xây dựng, phát triển văn hóa, con người, giải quyết tốt các vấn đề xã hội; quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội...

Huyện cũng đã lựa chọn các công trình, phần việc thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện. Công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng được các cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh. Huyện ủy chỉ đạo các Tiểu ban phục vụ Đại hội tiến hành các nhiệm vụ được giao đúng tiến độ; chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo trước, trong và sau Đại hội nhằm ổn định tình hình ngay từ cơ sở, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân hướng về Đại hội Đảng bộ huyện.

Với tinh thần đoàn kết, sự chuẩn bị chu đáo, tin tưởng rằng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Thao lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần xây dựng huyện Lâm Thao ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Minh Xuân