Lấy ý kiến đại diện trí thức, nhà báo, văn nghệ sỹ vào nội dung các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

PhuthoPortal - Ngày 26/6, đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị lấy ý kiến đại biểu đại diện trí thức, nhà báo, văn nghệ sỹ tham gia đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Đình Thi phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện trí thức, nhà báo, văn nghệ sỹ trong tỉnh đã cơ bản thống nhất với các nội dung của dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đại biểu cho rằng, dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, có chất lượng, thể hiện trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm cao của các giáo sư, nhà khoa học, chính trị gia; đánh giá toàn diện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước, của tỉnh trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đưa ra những định hướng đúng đắn nhằm tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh trong nhiệm kỳ tới.

Theo nhà báo Nguyễn Đắc Sinh, dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thể hiện trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm cao của các giáo sư, nhà khoa học, chính trị gia

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến góp ý sát thực, cụ thể, chi tiết đối với dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đối với dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các đại biểu đề nghị Ban soạn thảo cần đánh giá kỹ hơn Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong đó nêu rõ những giải pháp nhằm cải cách mạnh mẽ thể chế chính trị, cách thức tổ chức, vận hành của Nhà nước để quản lý quyền lực, từ đó từng bước ngăn chặn, đẩy lùi nạn tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, xây dựng đất nước dựa trên nền tảng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Nhiều ý kiến đề nghị trong nhiệm kỳ tới cần chú trọng hơn đến công tác cán bộ, giáo dục và đào tạo…

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hoàng Văn Tuyển đề nghị bổ sung, điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đối với dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các đại biểu đề nghị Ban soạn thảo bổ sung nội dung đánh giá về mục tiêu tổng quát Đại hội XVIII đề ra là phấn đấu đến năm 2020 “Xây dựng Phú Thọ trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc”; điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho phù hợp với chủ đề Đại hội và nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời với việc lựa chọn 1 khâu đột phá “Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh” trong nhiệm kỳ tới, các đại biểu cho rằng nội hàm rất rộng, vì vậy tỉnh cần nêu rõ hơn, cụ thể hơn những giải pháp để tập trung thực hiện có hiệu quả.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị tỉnh cần đề ra những giải pháp cụ thể hơn nữa để bảo tồn, phát huy giá trị di sản lịch sử, văn hóa gắn với phát triển du lịch; đồng thời tiếp tục quan tâm đầu tư, có các cơ chế chính sách dành cho đội ngũ văn nghệ sỹ, tạo động lực khích lệ các văn nghệ sỹ đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển chung của tỉnh.

Nhà thơ Kim Dũng đề nghị, nhiệm kỳ tới tỉnh cần tiếp tục quan tâm đầu tư, có các cơ chế chính sách dành cho đội ngũ văn nghệ sỹ

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Đình Thi cảm ơn và tiếp thu các ý kiến thẳng thắn, tâm huyết của các đại biểu đại diện trí thức, nhà báo, văn nghệ sỹ trong tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh: Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp là hết sức quan trọng, nhằm tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, của tỉnh. Qua đó phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong toàn Đảng, toàn dân; giúp cấp ủy nắm được tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên để bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và định hướng phát triển của tỉnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, các trí thức, nhà báo, văn nghệ sỹ trong tỉnh tiếp tục nghiên cứu các dự thảo văn kiện, có những ý kiến đóng góp nhằm giúp cho các dự thảo văn kiện của trung ương, của tỉnh hoàn thiện hơn. Đồng chí yêu cầu bộ phận tổng hợp có trách nhiệm tổng hợp đầy đủ, trung thực, chính xác ý kiến góp ý tại hội nghị trình Trung ương và Tỉnh ủy đúng quy định. Các cơ quan báo chí tuyên truyền duy trì chuyên trang, chuyên mục “Góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX” để tiếp nhận, chọn lọc đăng tải và tổng hợp các ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, nhất là của các đồng chí lão thành, nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sỹ, nhà báo.

Thanh Hòa