Lấy ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Phù Ninh

CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP

Gửi góp ý
PhuthoPortal - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ đăng tải dự thảo Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Phù Ninh để các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến.

1. Thời gian đóng góp ý kiến: Từ ngày 22/6 - 22/7/2021.

2. Hình thức đóng góp ý kiến:

- Gửi về địa chỉ email: ntsonpn@gmail.com

- Hoặc gửi văn bản trực tiếp về phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phù Ninh

3. Hồ sơ lấy ý kiến gồm:

1. Báo cáo thuyết minh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Phù Ninh

2. Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2030

3. Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030

Danh sách góp ý

Không tìm thấy ý kiến đóng góp