Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP

Gửi góp ý
PhuthoPortal - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ đăng tải dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Đối tượng tham gia ý kiến: Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian tham gia ý kiến: Từ ngày 3/7 - 3/8/2021.

Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Danh sách góp ý

Không tìm thấy ý kiến đóng góp