Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc quy định một số chế độ chi bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021

CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP

Gửi góp ý
PhuthoPortal - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ đăng tải dự thảo Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 8 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Phú Thọ về việc quy định một số chế độ chi bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Đối tượng tham gia ý kiến: Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian tham gia ý kiến: Từ ngày 21/7 - 21/8/2021.

Dự thảo Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND

Dự thảo tờ trình ban hành Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND

Danh sách góp ý

Không tìm thấy ý kiến đóng góp