Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết quy định một số chế độ chi bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Phú Thọ

CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP

Gửi góp ý
PhuthoPortal - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ đăng tải dự thảo về việc ban hành Nghị quyết quy định một số chế độ chi bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Phú Thọ.

- Đối tượng tham gia ý kiến: Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian tham gia ý kiến: Từ ngày 6/7 - 6/8/2021.

Dự thảo Nghị quyết về việc quy định một số chế độ chi đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp

Dự thảo Quy định một số chế độ chi đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp

 

Danh sách góp ý

Không tìm thấy ý kiến đóng góp