Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết Quy định mức bồi dưỡng đối với nhân viên y tế tại khu dân cư thuộc phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP

Gửi góp ý
PhuthoPortal - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ đăng tải dự thảo Nghị quyết Quy định mức bồi dưỡng đối với nhân viên y tế tại khu dân cư thuộc phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Đối tượng tham gia ý kiến: Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian tham gia ý kiến: Từ ngày 5/7 - 5/8/2021.

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức bồi dưỡng đối với nhân viên y tế tại khu dân cư thuộc phường, thị  trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Dự thảo Tờ trình Quy định mức bồi dưỡng đối với nhân viên y tế tại khu dân cư thuộc phường, thị  trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Bảng tổng hợp khu dân cư thuộc phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và kinh phí hỗ trợ nhân viên y tế

Danh sách góp ý

Không tìm thấy ý kiến đóng góp