Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ cụ thể một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP

Gửi góp ý

PhuthoPortal - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ đăng tải dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ cụ thể một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 

- Đối tượng tham gia ý kiến: Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian tham gia ý kiến: Từ ngày 10/01/2023 - 10/02/2023.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Dự thảo tờ trình

Dự thảo Nghị quyết

Danh sách góp ý

Không tìm thấy ý kiến đóng góp