Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu

CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP

Gửi góp ý

PhuthoPortal - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ đăng tải Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án,  kế hoạch phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện  các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Đối tượng tham gia ý kiến: Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian tham gia ý kiến: Từ ngày 25/10 - 25/11/2022.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Danh sách góp ý

Không tìm thấy ý kiến đóng góp