Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP

Gửi góp ý

PhuthoPortal - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ đăng tải Dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 

- Đối tượng tham gia ý kiến: Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian tham gia ý kiến: Từ ngày 02/12/2022 - 02/01/2023.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Báo cáo kết quả xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Dự thảo Tờ trình về việc ban hành Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Danh sách góp ý

Không tìm thấy ý kiến đóng góp