Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Quyết định quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách

CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP

Gửi góp ý
PhuthoPortal - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ đăng tải dự thảo Quyết định Quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách thuộc ngân sách của UBND cấp tỉnh, cấp huyện quản lý; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước thuộc ngân sách của UBND cấp xã quản lý theo năm ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Đối tượng tham gia ý kiến: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian tham gia ý kiến: Từ ngày 17/01/2023 - 6/02/2023.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Danh sách góp ý

Không tìm thấy ý kiến đóng góp