Thể lệ giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng)

PhuthoPortal - Ngày 18/3/2020, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Kế hoạch số 255-KH/BTCTW kèm theo Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm