Thể lệ Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 25/10/2021, Tỉnh ủy Phú Thọ ban hành Kế hoạch số 29/KH-TU về tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Thọ.

Cổng Thông tin điện tử đăng tải thể lệ Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Thọ.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm