Thứ năm, 02/12/2021 09:57 Thứ năm, 02/12/2021
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh năm 2021

STT Người tiếp công dân Ngày tiếp công dân
HĐND tỉnh UBND tỉnh
1 Chủ tịch HĐND tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh Ngày 11/01/2021
2 Chủ tịch HĐND tỉnh   Ngày 10/02/2021
3   Chủ tịch UBND tỉnh Ngày 17/02/2021
4 Chủ tịch HĐND tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh Ngày 10/3/2021
5 Chủ tịch HĐND tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh Ngày 12/4/2021
6 Chủ tịch HĐND tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh Ngày 10/5/2021
7 Chủ tịch HĐND tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh Ngày 10/6/2021
8   Chủ tịch UBND tỉnh Ngày 12/7/2021
9 Chủ tịch HĐND tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh Ngày 10/8/2021
10 Chủ tịch HĐND tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh Ngày 10/9/2021
11 Chủ tịch HĐND tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh Ngày 11/10/2021
12 Chủ tịch HĐND tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh Ngày 10/11/2021
13 Chủ tịch HĐND tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh Ngày 10/12/2021