Wed, 27/05/2020 14:16:33 PM

 
STT
Người phân công
Ngày tiếp công dân
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Đoàn ĐBQH tỉnh
1
Chủ tịch HĐND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Ông Cao Đình Thưởng
10/1/2020
2
Chủ tịch HĐND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Bà Đinh Thị Bình
10/2/2020
3
Chủ tịch HĐND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Bà Nguyễn Thúy Anh
10/3/2020
4
Chủ tịch HĐND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Bà Lê Thị Yến
10/4/2020
5
Chủ tịch HĐND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Ông Hoàng Quang Hàm
11/5/2020
6
Chủ tịch HĐND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Ông Bùi Minh Châu
10/7/2020
7
Chủ tịch HĐND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Bà Đinh Thị Bình
10/8/2020
8
Chủ tịch HĐND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Bà Lê Thị Yến
10/9/2020
9
Chủ tịch HĐND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Ông Cao Đình Thưởng
12/10/2020
10
Chủ tịch HĐND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Ông Hoàng Quang Hàm
10/12/2020