Thứ năm, 02/02/2023 13:58 Thứ năm, 02/02/2023
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2022

STT LÃNH ĐẠO UBND TỈNH LÃNH ĐẠO HĐND TỈNH NGÀY TIẾP DÂN
1 Chủ tịch UBND tỉnh Chủ tịch HĐND tỉnh Ngày 10/01/2022
2 Chủ tịch UBND tỉnh Chủ tịch HĐND tỉnh Ngày 10/02/2022
3 Chủ tịch UBND tỉnh Chủ tịch HĐND tỉnh Ngày 10/03/2022
4 Chủ tịch UBND tỉnh Chủ tịch HĐND tỉnh Ngày 12/4/2022
5 Chủ tịch UBND tỉnh Chủ tịch HĐND tỉnh Ngày 10/5/2022
6 Chủ tịch UBND tỉnh Chủ tịch HĐND tỉnh Ngày 10/6/2022
7 Chủ tịch UBND tỉnh Chủ tịch HĐND tỉnh Ngày 11/7/2022
8 Chủ tịch UBND tỉnh Chủ tịch HĐND tỉnh Ngày 10/8/2022
9 Chủ tịch UBND tỉnh Chủ tịch HĐND tỉnh Ngày 12/9/2022
10 Chủ tịch UBND tỉnh Chủ tịch HĐND tỉnh Ngày 10/10/2022
11 Chủ tịch UBND tỉnh Chủ tịch HĐND tỉnh Ngày 10/11/2022
12 Chủ tịch UBND tỉnh Chủ tịch HĐND tỉnh Ngày 12/12/2022