Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022

PhuthoPortal - Ngày 19/1/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Các hội thành viên của Liên hiệp Hội ký giao ước thi đua năm 2022

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Sở Nội vụ.

Hiện nay, Liên hiệp Hội có 1 cơ quan thường trực và 30 tổ chức thành viên với tổng số 94.936 hội viên. Trong năm 2021, Liên hiệp Hội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác đề ra. Nghiêm túc chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ trí thức, cán bộ, hội viên và nhân dân trong tỉnh.

Nội dung, phương thức hoạt động Hội tiếp tục được đổi mới, thiết thực. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TVPB&GĐXH) đạt nhiều kết quả tốt, được các cấp, các ngành ghi nhận và đánh giá cao. Trong năm đã thực hiện 450 cuộc, nhiệm vụ TVPB&GĐXH.

Hoạt động khoa học công nghệ, truyền thông, đào tạo và phổ biến kiến thức từng bước có sự đổi mới, chủ động và sáng tạo. Công tác tập hợp trí thức có kết quả tích cực, tạo sự lan tỏa, động viên, khích lệ đội ngũ trí thức khoa học công nghệ. Các tổ chức thành viên chủ trì, phối hợp tham gia 232 nhiệm vụ, đề tài, dự án khoa học công nghệ các cấp. Tổ chức 1.541 cuộc, lớp tập huấn, đào tạo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, kỹ thuật và công nghệ cho hội viên và người dân.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội tặng Cờ thi đua cho tập thể có thành tích xuất sắc năm 2021

Liên hiệp Hội tiếp tục đổi mới các hoạt động tập hợp, động viên trí thức trong và ngoài tỉnh; thực hiện kế hoạch công tác tập hợp trí thức năm 2021. Tập hợp và mời gần 400 lượt trí thức, đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành trong tỉnh và trung ương để tham gia vào các hoạt động của Liên hiệp Hội. Tôn vinh 11 trí thức tiêu biểu năm 2020 vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ; 48 trí thức tiêu biểu được công nhận Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Bác sỹ chuyên khoa II năm 2020.

Công tác tổ chức các cuộc thi, hội thi sáng tạo kỹ thuật đạt kết quả tốt, chất lượng, uy tín được nâng lên. Trong năm, Liên hiệp Hội đã có 47 mô hình, sản phẩm đạt giải Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh, trong đó tham dự cuộc thi toàn quốc đoạt 2 giải Khuyến khích; 32 công trình đoạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật năm 2021.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2021

Năm 2022, Liên hiệp Hội đoàn kết phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ tỉnh Phú Thọ. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp hội và các Hội thành viên, nâng cao năng lực điều phối, phối hợp của Liên hiệp hội đối với các hoạt động của các Hội thành viên, Hội viên tập thể, Trung tâm trực thuộc. Hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Liên hiệp hội và các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2022. Tích cực tuyên truyền, vận động đối tượng tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh và Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng năm 2022. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trong dịp này, Liên hiệp Hội đã tặng Cờ thi đua cho 2 Hội thành viên, tặng Giấy khen cho 45 tập thể và 61 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021.

Thu Hương