Lộ trình các bước thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

1. Năm 2019
a) UBND cấp xã lập, niêm yết danh sách cử tri để xin ý kiến: Xong trước ngày 10/7/2019.
b) UBND cấp huyện hoàn thành xây dựng Đề án cụ thể mỗi trường hợp sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã: Thời gian chậm nhất ngày 21/7/2019.
c) UBND cấp huyện chuyển đến UBND cấp xã bản tóm tắt Đề án cụ thể sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, phiếu lấy ý kiến cử tri và các tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến cử tri: Thời gian chậm nhất ngày 22/7/2019.
d) UBND cấp xã tổ chức xong việc phát phiếu lấy ý kiến cử tri: Thời gian chậm nhất ngày 26/7/2019.
đ) UBND cấp xã hoàn thành tổng hợp ý kiến cử tri, gửi kết quả tổng hợp ý kiến cử tri đến UBND cấp huyện: Thời gian chậm nhất ngày 31/7/2019.
e) HĐND cấp xã họp, nghị quyết thông qua Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã thành lập đơn vị hành chính cấp xã mới: Thời gian chậm nhất ngày 7/8/2019.
g) UBND cấp huyện xây dựng xong Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn: Thời gian chậm nhất ngày 7/8/2019.
h) HĐND cấp huyện họp, nghị quyết thông qua Đề án tổng thể sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn: Thời gian chậm nhất ngày 16/8/2019.
i) UBND tỉnh xây dựng xong Đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn: Thời gian chậm nhất ngày 17/8/2019.
k) UBND tỉnh xây dựng, trình HĐND tỉnh Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn: Thời gian chậm nhất ngày 30/8/2019.
l) Hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, dự kiến xong trước ngày 5/9/2019.
m) Sau khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sắp xếp tổ chức bộ máy Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể.
2. Năm 2020
- Lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị nhân sự để tiến hành Đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại những đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành.
- Xác định vị trí việc làm, quy định số lượng cán bộ, công chức các đơn vị hành chính cấp xã hình thành mới sau sắp xếp: Thời gian chậm nhất ngày 30/1/2020.
- Xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế, sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã đảm bảo mục tiêu giảm về đúng số lượng quy định vào năm 2025: Thời gian chậm nhất ngày 28/2/2020.
3. Năm 2021
Tổng kết rút kinh nghiệm việc sắp xếp, nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021. Dự kiến các phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022 - 2030 theo quy định của trung ương.