Luật Đấu thầu

PhuthoPortal - Ngày 4/7/2019, Văn phòng Quốc hội ban hành Văn bản số 12/VBHN-VPQH về việc hợp nhất Luật Đấu thầu.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm