Luật số 01/2021/QH15: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật thống kê

Luật số 01/2021/QH15Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của luật thống kê được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12 tháng 11 năm 2021. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm