Luật số 56/2020/QH14: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp được thông qua tại Kỳ họp thứ Chín - Quốc hội khóa XIV ngày 10/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm