Luật số 57/2020/QH14: Luật Thanh niên (sửa đổi)

Luật Thanh niên (sửa đổi) được thông qua tại Kỳ họp thứ Chín - Quốc hội khóa XIV ngày 16/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 thay thế cho Luật Thanh niên số 53/2005/QH11.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm