Luật số 58/2020/QH14: Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án được thông qua tại Kỳ họp thứ Chín - Quốc hội khóa XIV ngày 16/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm