Luật số 59/2020/QH14: Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) được thông qua tại Kỳ họp thứ Chín - Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, thay thế cho Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm