Luật số 60/2020/QH14: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều được thông qua tại Kỳ họp thứ Chín - Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm