Luật số 61/2020/QH14: Luật Đầu tư (sửa đổi)

Luật Đầu tư (sửa đổi) được thông qua tại Kỳ họp thứ Chín - Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, trừ quy định tại khoản 2 Điều này. Quy định tại khoản 3 Điều 75 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2020.

Luật Đầu tư số 67/2014/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 90/2015/QH13, Luật số 03/2016/QH14, Luật số 04/2017/QH14, Luật số 28/2018/QH14 và Luật số 42/2019/QH14 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ Điều 75 của Luật Đầu tư số 67/2014/QH14.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm