Luật số 62/2020/QH14: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng được thông qua tại Kỳ họp thứ Chín - Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Các quy định sau đây của Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2020:

a) Quy định tại khoản 13 Điều 1 về thẩm quyền thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng của người quyết định đầu tư;

b) Quy định tại khoản 30 Điều 1 về miễn giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đủ điều kiện phê duyệt thiết kế xây dựng;

c) Quy định tại khoản 37 Điều 1 về bãi bỏ thẩm quyền của Bộ Xây dựng và giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng cấp đặc biệt;

d) Quy định tại điểm d và điểm đ khoản 3 Điều này.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm