Luật số 63/2020/QH14: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thông qua tại Kỳ họp thứ Chín - Quốc hội khóa XIV ngày 18/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm