Luật số 64/2020/QH14: Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư được thông qua tại Kỳ họp thứ Chín - Quốc hội khóa XIV ngày 18/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, trừ quy định tại khoản 6 Điều 101 của Luật này.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm