Luật số 65/2020/QH14: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội được thông qua tại Kỳ họp thứ Chín - Quốc hội khóa XIV ngày 19/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm