Nội dung chi tiết thủ tục

Thủ tục Miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND tỉnh
Trình tự thực hiện Bước 1: Lập hồ sơ đề nghị miễn nhiệm, cách chức. Bước 2: Quyết định miễn nhiệm, cách chức Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường cao đẳng công lập. Trường hợp không miễn nhiệm, không cách chức phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ
Thành phần, số lượng hồ sơ : 01 bộ, bao gồm: - Nhận xét, đánh giá về hiệu trưởng trường cao đẳng của Ban giám hiệu và cấp ủy tổ chức Đảng nhà trường, trong đó nêu rõ lý do đề nghị miễn nhiệm, cách chức; bản tự nhận xét, đánh giá, kiểm điểm của hiệu trưởng nhà trường; - Văn bản của Ban giám hiệu và cấp ủy tổ chức Đảng nhà trường đề nghị miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường cao đẳng công lập; - Hồ sơ liên quan đến sức khỏe của hiệu trưởng nhà trường hoặc hồ sơ xác định hiệu trưởng nhà trường không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hồ sơ vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước của hiệu trưởng nhà trường hoặc hồ sơ chứng minh vi phạm các quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Trường cao đẳng công lập.
Chọn lĩnh vực 6. Lĩnh vực Đào tạo nghề
Kết quả thực hiện Quyết định miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường cao đẳng công lập.
Chi phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu Hiệu trưởng trường cao đẳng công lập bị miễn nhiệm khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: - Có văn bản đề nghị thôi giữ chức vụ của hiệu trưởng trường cao đẳng công lập; - Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; - Sức khỏe không đủ khả năng đảm nhiệm công việc được giao, phải nghỉ làm việc để điều trị quá 06 (sáu) tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục; - Có trên 70% tổng số giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức của trường kiến nghị bằng văn bản đề nghị miễn nhiệm; - Vi phạm các quy định tại quy chế tổ chức, hoạt động của trường đến mức phải miễn nhiệm. Hiệu trưởng trường cao đẳng công lập bị cách chức khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: - Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm; - Không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng để xảy ra hậu quả nghiêm trọng; - Bị phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ; - Vi phạm mức độ nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan; - Vi phạm các quy định tại quy chế tổ chức, hoạt động của trường đến mức phải cách chức.
Cơ sở pháp lý - Luật Giáo dục nghề nghiệp. - Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao đẳng.
Tài liệu đính kèm