Mở rộng triển khai thanh toán trực tuyến trên Hệ thống một cửa điện tử tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 2/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Văn bản số 1285/UBND-NCKS về việc mở rộng triển khai thanh toán trực tuyến trên Hệ thống một cửa điện tử tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Thọ.

Văn bản nêu rõ: Thực hiện các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, trong đó có nội dung về thanh toán trực tuyến trên Hệ thống một cửa điện tử tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến. Từ tháng 1/2021, tỉnh Phú Thọ đã triển khai thí điểm tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và đã đạt được kết quả tích cực.

Để tiếp tục triển khai việc thanh toán trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận giải quyết của cấp huyện, cấp xã, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. UBND các huyện, thành, thị; UBND các xã, phường, thị trấn: Triển khai thanh toán trực tuyến các dịch vụ hành chính công thuộc thẩm quyền bằng nền tảng thanh toán của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương và Cổng thanh toán trực tuyến VNPay.

Chỉ đạo các bộ phận chức năng phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương mở tài khoản; Viễn thông Phú Thọ, Cục thuế tỉnh thiết lập, đăng ký sử dụng biên lai điện tử; Bưu điện tỉnh thực hiện thủ tục ủy quyền, bàn giao biên lai thu tiền để Bưu điện tỉnh thu phí, lệ phí và thanh toán hộ qua ví VNPT-Pay cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu thanh toán các dịch vụ hành chính công bằng tiền mặt.

Ký thỏa thuận hợp tác với các đơn vị cung cấp dịch vụ, đảm bảo thực hiện thu phí, lệ phí không dùng tiền mặt đối với tất cả các thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính hiện đang thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. Đối với UBND cấp huyện hoàn thành xong trước ngày 30/4/2021; UBND cấp xã hoàn thành xong trước ngày 30/6/2021.

2. Viễn thông Phú Thọ khẩn trương thực hiện việc chuẩn hóa mức phí, lệ phí đối với các thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính; hoàn thành trước ngày 15/4/2021.

3. Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương có phương án bố trí trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật tại các đơn vị cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh đảm bảo cho việc thu phí, lệ phí trực tuyến đúng thời gian quy định.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các đơn vị cung cấp dịch vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện thu phí, lệ phí không dùng tiền mặt.

BBT