Mời họp Hội nghị trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

PhuthoPortal - Căn cứ Văn bản số 1733/BGDĐT-GDCTHSSVngày 29/4/2021của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”.

Chủ tịch UBND tỉnh bố trí Chương trình dự họp ở điểm cầu của tỉnh như sau:

1. Thời gian: ½ ngày, bắt đầu từ 8h00, ngày 11/5/2021 (Thứ 3).

2. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm