Mời họp Thường trực UBND tỉnh ngày 02/3/2021

PhuthoPortal - Ngày 02/3/2021, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghe Sở Tài chính báo cáo kết quả rà soát, xây dựng bổ sung định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung trên địa bàn tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 15/4/2016 của BTV Tỉnh ủy về công tác dồn đổi, tích tụ tập trung đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp đến năm 2020; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch báo cáo phương án tổ chức và chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ tổ chức SEA Games 31 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm